петък, 25 декември 2009 г.

GO TO THE WINDOW
It’s Christmas. If you are in the middle of a loud and rich crowd right now, leave your champagne glass and go to the window. If you are with your family and you are neither very glad nor very sad, but rather worried about the day of tomorrow, get up and go to the window. If you are alone and it’s dark and hopeless around you, get up and go to the window. If you don’t have a window because you don’t have a house, and sleep under the open sky, just look up! Did you see it? This is her – the little match girl. She is here every year at this time. For hundred and sixty three years already. You know, I think she is eternal. Do you want to be eternal? I don’t. I don’t want to be afraid for an eternity whether tomorrow will be worse than today. I don’t want it to be dark and hopeless around me for an eternity, even less I desire to sleep under the open sky for an eternity. And she likes being eternal. And she probably has a good reason. Maybe, if I knew the meaning of everything around me and who needs the pain and the desperation and the little moments of joy, I would want to be eternal too. Probably she knows the meaning of all that and comes every year to tell us.
MERRY CHRISTMAS!
HAPPY NEW YEAR!http://veselble-kartinki.narod.ru/fon_dv_113polneon.gif

МАЛКАТА КИБРИТОПРОДАВАЧКАМАЛКАТА КИБРИТОПРОДАВАЧКА
http://vbox7.com/play:7d7ad486

Коледа е!Ако си сред голяма и шумна компания, остави чашата с шампанско и отиди до прозореца.Ако си със семейството си и нито си много радостен, нито много тъжен,а по-скоро си угрижен за утрешния ден, стани и отиди до прозореца. Ако си сам и около теб е безнадеждно и тъмно, стани и отиди до прозореца. Ако нямаш прозорец, защото нямаш къща и спиш под открито небе - извърни се! Тя е там - Малката кибритопродавачка! Всяка година по това време е тук. И така вече сто шейсет и четири години. Мисля, че е вечна. Ти би ли искал да си вечен? Аз не искам. Не искам вечно да се страхувам, че утрешният ден може да бъде по-лош. Не искам вечно около мен да е безнадеждно и тъмно. Още по-малко искам вечно да спя под открито небе. Но може би, ако знаех смисъла на всичко около мен: на болката, на тъгата, на миговете щастие, може би и аз бих пожелала да съм вечна. Тя сигурно знае смисъла на всичко около нас и всяка година идва, за да ни каже:
Честито Рождество Христово! Щастлива Нова година!http://veselble-kartinki.narod.ru/fon_dv_113polneon.gif

четвъртък, 17 декември 2009 г.

ПИСТАТА НА ЖИВОТА

ПИСТАТА НА ЖИВОТА

(500x332, 36Kb)


Тези, които са излезли на пистата знаят какво им предстои. В началото всички бягат в пакет. Но в един момент редицата започва да се разтегля. И винаги има един, който води. Той е сам. Много е сам. Но той така е устроен. В него е закодирано желанието да бъде първи. И е щастлив от това! Той може и да има нужда от някого, с когото да си поговори, но този някой трябва да издържа точно на неговото темпо, да има точно неговите възможности - нито по-малко, нито повече. Но това рядко се случва. Винаги един от двамата е по-бърз и другият рано или късно изостава. Това е пистата на живота! И всички тези, които са излезнали на нея и са завързали кецовете си, знаят това. Знаят, че мигове ще бъдат разменените реплики и погледи. Основното ще бъде самотата. И колкото си по-добър, толкова ще бъдеш и по-сам. А най-голямата самота ще бъде за първите. Някои им се възхищават, други ги мразят, всички ги гледат. Но никой не ги обича. За да обичаш трябва да тичаш редом с другия, ако изостанеш, той може и да се обърне за миг назад, но вече в миналото ще се мерне усмивка, поглед, дума. Толкоз! Той ще продължи напред.Защото така е устроен - да бъде първи.

ПРОТЕГНИ РЪКА И ОТВОРИ ВРАТАТА

http://veselble-kartinki.narod.ru/fon_dv_113polneon.gif


неделя, 6 декември 2009 г.

The times in which you cannot die!

You all have heard of stories of hopelessly ill people who doctors discharge from hospital, and they heal and live a long time. You know the expression ‘The wife of the ill man died. Can death be predicted? A question too discouragingly ancient. Te answer to it may appear surprising – the time for death may be calculated. This is not about biorhythms, astrology, not even about the site, in which you state your birth date and you receive an answer when it is most probably that you will part with your life on Earth, /and according to the site, this is in between your 75 and 85 anniversary/. But people die young and healthy, and others – though always ill, live to an old age. According to the developed method, in the life of each person there are periods of time – dark runways, when the possibility of death is increased. And though death, as well as birth, happen only once in a lifetime, there are several dark runways in the life of each person, and hey have no connection with the successful or unsuccessful periods. Some people part with life when they enter into the first dark runway. Others pass by unhurt through several such dark runways. Imagine each person as a marathon runner who, in the course of their life, has to run through a mine field. Some reach to its end and die of old age, others step on a mine on the first step. For the former, people say: ‘cannot be touched by a bullet’, or ‘born with a shirt’. What is it all about? About the innate foretaste of dangers or just pure luck? It is time for this to be known. According to the method, people are divided into several types, several groups which are exactly identified and though the calculations are based on birth dates, the zodiac sign is not a definitive characteristic. For each one of the groups, the algorithm of calculation of the times with increased danger for life is different. The problem is in the fact that there are 3-4% of the people who do not enter in any of the groups. A mistake in the data or something else? It is still not known. I do not wish to know round which corner death awaits me. But there are people who want to know when the danger of their life is increased. And they hope to go round this mine before their feet. And this is possible by prognostication of the times of dark runways. The paradox is that in between the dark runways are the times in which you cannot die!
http://veselble-kartinki.narod.ru/fon_dv_113polneon.gif

ВРЕМЕ,В КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА УМРЕШ!

alt

Чували сте истории за безнадеждно болни, които лекарите изписват, а те оздравяват и живеят още дълго. Знаете и онзи израз: *На болния мъж жената умря*. Може ли да се предскаже смъртта? Въпрос отчайващо древен. Отговорът ще се окаже изненадващ - времето за смърт може да се изчисли. Тук не става въпрос за биоритми, астрология и даже за онзи сайт, в който посочвате рождената си дата и получавате отговор, кога е най-вероятно да се разделите със земния си живот , /а според сайта това е между 75 и 85-тата ви годишнина/.Но хора умират млади и здрави, а други макар и все болнави, доживяват до преклонна възраст.Според разработвана методика, в живота на всеки човек съществуват отрязъци от време - тъмни полоси, когато вероятността за смърт е завишена. И макар смъртта, както и раждането да се случват само един път в живота на човека, то тъмните плоси в живота на всеки са няколко и нямат никаква връзка с успешните или неуспешните периоди.Някои се разделят с живота си още с навлизане в първата тъмна полоса. Други преминават невредими през няколко. Представете си всеки човек като маратонец, който през живота си трябва да пробяга през минно поле. Някои стигат до края му и умират от старост, други още при първата крачка се натъкват на мина.За първите, хората казват:* куршум не ги лови*, или *родени с риза*.За какво става дума? За вродено предусещане към опасностите или за чист късмет? Въпрос на време е да се разбере. Според методиката , хората се разделят на няколко типа, няколко групи, които са точно идентифицирани и макар изчисленията да се базират на рождените дати, то зодиакалният знак не е определящ признак. За всяка една от групите алгоритъмът за изчисление на времената със завишена опасност за живота, е различен. Проблемът е в това обаче, че има 3-4% хора, които за сега не се вписват в никоя от групите. Грешка в данните или нещо друго? Все още не може да се каже. Аз не бих искала да знам, зад кой ъгъл ме чака смъртта. Но има и такива, които искат да знаят, кога опасността за живота им е завишена. И се надяват да заобиколят онази мина пред краката си. А това е възможно с прогнозиране времената на тъмни полоси. Парадоксалното е там, че между тъмните полоси са времената, в които не можеш да умреш!


http://veselble-kartinki.narod.ru/fon_dv_113polneon.gif